Dotace

Dotace pro rodinné domy Vám vyřídíme ZDARMA

zdroj: www.novazelenausporam.cz

NZÚ 2024 - Rodinné domy - zdroje energie

Mezi podporované aktivity nové etapy programu Nová Zelená úsporám – Rodinné domy patří mimo jiné solární termické systémy a instalace fotovoltaického systému . Žadatelem o podporu může být vlastník, stavebník nebo nabyvatel rodinného domu.

 

Za žadatele o podporu v postavení vlastníka se dále považuje také osoba, které svědčí právo stavby – fyzické i právnické osoby, samospráva a příspěvková organizace. Celková výše podpory na jednu žádost je omezena na max. 50 % řádně doložených způsobilých výdajů.


Maximální výše podpory na jeden rodinný dům je 160.000 Kč.  Realizace v rodinných domech v Moravskoslezském, Ústeckém a Karlovarském kraji je zvýhodněna zvýšením jednotkových podpor o 10 %.

 

Nově bonus za FVE, která zajistí ohřev vody, ve výši 10 000 Kč. Podmínkou je, že rezervovaný výkon sjednaný ve smlouvě o připojení s provozovatelem distribuční soustavy (sítě) bude omezen na maximálně 50 % instalovaného výkonu FV systému.

Dotace pro rodinné domy až

186 000 Kč

Žadatelem může být

vlastník, stavebník nebo nabyvatel RD

Platí, že čím výkonnější elektrárna, tím vyšší dotace

Minimální podporovaná kapacita baterie odpovídá jednonásobku instalovaného výkonu fotovoltaiky, solární elektrárny. Maximální podporovaná kapacita dvojnásobku. Podporovány jsou pouze lithiové akumulátory.

 

  • Za 1 kWp instalovaného výkonu 8 000 Kč
  • Za 1 kWh el. akumulačního systému 8 000 Kč
  • Bonus za FVE, která zajistí ohřev vody, ve výši 10 000 Kč
Dotace

Dotace pro firmy

Výzva RES+ č. 1/2024 - Fotovoltaické elektrárny od 50kWp (od 10kWp Praha) do 5MWp

Předmětem podpory jsou samostatné projekty FVE s jedním předávacím místem do distribuční nebo přenosové soustavy. Společně s poskytovanou podporou na instalaci FVE mohou být dále podpořeny: systémy bateriové akumulace vyrobené elektřiny, systémy výroby vodíku elektrolýzou vody.

 

Celková alokace finančních prostředků na danou výzvu je 3 000 000 000 Kč. Maximální výše podpory je 50 % z celkových způsobilých výdajů projektu. Kdo může žádat: Stávající nebo budoucí držitelé licence pro podnikání v energetických odvětvích, společenství pro obnovitelné zdroje

Modernizační fond

Dotace pro podniky až

50% z výdajů

Plánované podání žádostí

1.3.2024 – 31.10.2024

Zajistíme za vás kompletní vypracování žádosti a její podání. Neváhejte nás kontaktovat, máme vysoké procento úspěšně podaných žádostí!

Dotace

Bytové domy

Nová etapa NZÚ Bytové domy – zdroje energie

Mezi podporované aktivity nové etapy programu Nová Zelená úsporám – Bytové domy patří mimo jiné solární termické systémy a instalace fotovoltaického systému. Pokud podmínky připojení umožňují dodávat v objektu nevyužitou energii do distribuční soustavy, je
maximální podporovaný instalovaný výkon systému 100 kWp, v opačném případě je podporovaný výkon v kWp omezen na 1,5násobek stávající roční průměrné spotřeby v MWh. Žadatelem o podporu může být vlastník, SVJ nebo stavebník bytového domu, popř. pověřený vlastník jednotky nebo nabyvatel jednotky. 

 

Za žadatele o podporu v postavení vlastníka se dále považuje také osoba, které svědčí právo stavby, samospráva a příspěvková organizace. Celková výše podpory na jednu žádost je omezena na max. 50 % řádně doložených způsobilých výdajů, a to včetně dotačních bonusů. Dotace je poskytována ve výši 13.000 – 20.000 Kč na 1 kW instal. výkonu u solárních termických systémů a 15.000 Kč na 1 kWp instalovaného výkonu FVE systému.

 

Realizace vybraných opatření (mj. i solární termické systémy a FVE) v bytových domech nacházejících se v Moravskoslezském, Ústeckém a Karlovarském kraji je zvýhodněna zvýšením dotačních částek o 10 %. Dále je možné využít kombinační bonus ve výši 10.000 Kč ke každému dalšímu opatření v žádosti.

Dotace pro bytové domy max.

50% z výdajů

vlastník, SVJ nebo stavebník bytového domu

Žadatelem může být